הוראות כלליות

 1. האתר: www.ravaka.co.il  משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ומנוהל ע"י חברת –"מלכת רווקות".
 2. הוראות תקנון זה חלות על עסקאות רכישה המבוצעות על ידי רוכש שהינו: צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 להלן: חוק הגנת הצרכן.
 3. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה להלן: הרוכש.
 4. כל המבצע פעולת רכישה באתר החברה, מצהיר בעצם ביצועה כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר החברה, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

לבירורים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 054-7711242

רכישת מוצרים

 1. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב וכוללים מע"מ.
 2. אתר החברה מאובטח ופעולת רכישה של מוצרים נעשית באמצעות כרטיס אשראי אוPAYPAL , ניתן לשלם גם בהעברה בנקאית (פרטים יועברו ללקוח לאחר שליחת ההזמנה).
 3. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החברה הוא קבלת אישור של חברת האשראי אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
 4. לצורך השלמת פעולת הרכישה, נדרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות ו/או דרכים אחרות להשגת פרטי הרוכש.
 5. החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה ולהגביל כמות המוצרים לרוכש אחד.
 7. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בענין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על העדר, המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם, להחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע בין פעולת הרכישה.
 8. מוצרים המוצעים לרכישה באתר החברה ואשר ברגיל ניתנת לגביהם אחריות, מלווים בתעודת אחריות מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: בעל האחריות). האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות.
 9. החברה רשאית לספק לרוכש חלק מן המוצרים או כולם באמצעות גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, החברה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.
 10. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי החברה שולחת את המוצר לכתובת הרוכש בישראל ו/או מחוץ לישראל. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בענין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על כך שאינה מספקת לכתובת הרוכש, ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לחברה ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.
 11. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר החברה ללא הגבלה, אלא אם צויין אחרת.
 12. בעת ביצוע פעולת הרכישה ידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר כרטיס האשראי וסוגו, שבאמצעותו הוא מבקש לבצע את עיסקת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות להתקשרות ומסירת פרטי הרוכש כולם או חלקם. החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע פעולת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
 13. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, אלא אם נקבע אחרת.
 14. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו את החברה בלבד ולא יועברו על ידה לגורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 15. חיוב הרוכש בגין מוצר שרכש באמצעות כרטיס אשראי מותנה באישור חברת האשראי .
 16. מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
 17. זמן ההכנה למוצרים במיתוג אישי / רקמה/ הדפסה בין 3-6 ימי עסקים. לא כולל תוספת של ימי משלוח בהתאם לישוב אליו מתבצע המשלוח.
 18. מובהר בזאת כי עבור מוצרים בהדפסה/ מיתוג אישי אשר נתקבל קובץ מהלקוח, מלוא האחריות לגביי זכויות היוצרים הקשורות לקובץ /הדפסה חלות על הלקוח בלבד. אין ולא תהיה למלכת הרווקות כל אחריות, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף על גרפיקה / תוכן / ציור / פונט / תמונה / סלנג או כל זכות יוצרים אחרת שקשורה לקובץ/הדפסה זו.

מדיניות משלוחים ואספקת סחורה:

 1. אספקת המוצר עד לבית הלקוח באמצעות שליח תבוצע 3-6 (קיבוצים, מושבים, מועצות איזוריות, ערים לא מרכזיות - זמן המשלוח יתארך מעל ל3 ימי עסקים) ימי עסקים ממועד התשלום וביצוע ההזמנה.
 2. בהזמנת מוצרים/ במיתוג אישי/ הדפסה / רקמה ימי המשלוח יחושבו מרגע שהמוצר מוכן. (בין 3-6 ימי עסקים)
 3. אספקת המוצר באמצעות דואר רשום תבוצע עד 10 ימי עסקים ממועד התשלום וביצוע ההזמנה. ייתכנו עיכובים במשלוח התלויים בדואר ישראל.

עלויות משלוחים

 1. משלוח באמצעות דואר: 22 ₪
 2. משלוח באמצעות שליח עד הבית : 29 ₪.

 ביטול עסקת רכישה ומדיניות החזרת  מוצרים

 1. כל ביטול עסקה ו/או החזרת ו/או החלפת מוצר ייעשו בכפוף לחוק הגנת הצרכן –התשמא-1981 .
 2. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים:
 3. כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי החברה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
 4. לא ניתן לבטל עיסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות  העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.
 5. מוצרים בהתאמה אישית אשר הוזמנו על פי דרישה ואינם חלק מהמלאי השוטף של החברה יזוכו ב 50% מהסכום שחויב הרוכש.
 6. תוצאות ביטול העיסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.
 7. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר החברה או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות החוק רשאית החברה לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה' לחוק.  החזרת המוצר תתבצע בתאום מראש בלבד.
 8. במקרה של רכישת בגדי ים לא ניתן לבצע החלפה ו/או החזרה וזאת בהתאם להוראות משרד הבריאות.
 9. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית החברה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
 10. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.
 11. במקרה של ביטול כאמור, ינוכו הוצאות משלוח בדואר /הוצאות שליח מסכום הזיכוי .

 

תנאים נוספים

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עיסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר החברה.
 2. כל המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מע"מ, למעט מחירים עבור לקוחות בחול. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח.
 3. פירוט תעריפי דמי המשלוח ניתן למצוא באתר, בדף שבו רושמים את הכתובת למשלוח.
 4. תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 5. אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים, ו/או ישפיעו על מחירי המוצרים, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העיסקה, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
 6. אם תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
 7. אם יתברר להחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
 8. בוטלה העיסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה.
 9. ניתן לאסוף את המוצר באופן עצמאי ממחסני החברה בראשון לציון או בת ים וזאת בתיאום מראש בלבד.
 10. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב  סמכות שיפוט.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של מלכת הרווקות . זכויות אלה חלות, בין השאר, על כח האמור באתר , לרבות ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, , לשווק , להפיץ ו/או לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, תמונות המוצרים וכל המפורסם באתר  בלא קבלת רשותה של מלכת הרווקות בכתב ומראש.
 3. אין  להשתמש בנתונים המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 4. שם האתר ושם אחסנתו של האתר, הינם מהווים סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) והם כולם רכושה של מסיבת הרווקות  בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 5. כל התוכן המילולי, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה,תמונות, אייקונים,  עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של מלכת הרווקות.
 6.  אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
ייחודית ובלעדית
 1. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנשלחה.
 2. האתר נכתב בלשון נקבה אך מתייחס גם לזכר.